SAT2 數學:Math Level 1跟Math Level 2差別在哪?學生該考哪個?

如果你正考慮參加SAT2考試,而數學對你來說又是拿手科目的話,那你可能會需要決定要考Math Level 1還是Math Level 2。但Math Level 1跟Math Level 2差別在哪?在這篇文章中,我們將會告訴你SAT2 Math Level 1跟Level 2的考試內容、相同與相異之處等,讓你更清楚自己的方向藉以拿到高分。

Read More